Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra Spółka Akcyjna na dzień 21 czerwca 2022 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska s.c. w Warszawie (01-208) przy ulicy Przokopowej 33 klatka C piętro VIII.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w powyższym zakresie,
  2. rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz jego zatwierdzenie,
  3. rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz jego zatwierdzenie,
  4. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
  5. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku
  6. podziału zysku za 2021 rok.
  7. ustalenia zasad wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
 6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.