Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 3 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra Spółka Akcyjna na dzień 20 czerwca 2023 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska s.c. w Warszawie (01-208) przy ulicy Przokopowej 33 klatka C piętro VIII.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w powyższym zakresie,
  2. rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz jego zatwierdzenie,
  3. rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz jego zatwierdzenie,
  4. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
  5. udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku,
  6. powzięcie uchwały o podziale zysku za 2022 rok,
  7. zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki,
  8. zmiany §9 ust. 2 i 3 oraz § 15 Statutu Spółki,
  9. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  10. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
  11. ustalenia zasad wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
 6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZMIANY STATUTU ELEKTRA S.A.

Dotychczasowe brzmienie §4 ust. 1

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  a. PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  b. PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,
  c. PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
  d. PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
  e. PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną,
  f. PKD 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych,
  g. PKD 35.22.Z – Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
  h. PKD 35.23.Z – Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
  i. PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
  j. PKD 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
  k. PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
  l. PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  m. PKD 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
  n. PKD 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
  o. PKD 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
  p. PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
  q. PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  r. PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  s. PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  t. PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  u. PKD 63. 12.Z – Działalność portali internetowych,
  v. PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  w. PKD 64.91.Z -Leasing finansowy,
  x. PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
  y. PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  z. PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  aa. PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalność gospodarczej i zarządzania,
  bb. PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Proponowane zmiany:

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  a. PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  b. PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,
  c. PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,
  d. PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
  e. PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną,
  f. PKD 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych,
  g. PKD 35.22.Z – Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
  h. PKD 35.23.Z – Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
  i. PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
  j. PKD 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
  k. PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
  l. PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  m. PKD 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
  n. PKD 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
  o. PKD 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
  p. PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
  q. PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  r. PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  s. PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  t. PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  u. PKD 63. 12.Z – Działalność portali internetowych,
  v. PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  w. PKD 64.91.Z -Leasing finansowy,
  x. PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów,
  y. PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  z. PKD 66, 12, Z, Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.
  aa. PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  bb. PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalność gospodarczej i zarządzania,
  cc. PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Dotychczasowe brzmienie §9 ust. 2 i 3

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a jeśli nie może tego dokonać, Walne Zgromadzenie otworzy jeden z członków Rady Nadzorczej.
 2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do głosowania.

Proponowane zmiany:

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
 2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

Dotychczasowe brzmienie §15

 1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady.
 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 3. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w trybie obiegowym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy wyboru (powołania), odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także wyboru (powołania), odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa.
 5. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie.

Proponowane zmiany:

 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i żaden z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
 7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.
 8. Pracami Rady Nadzorczej kieruje przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane również przez innego członka Rady Nadzorczej.
 9. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.