Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 stycznia 2021 r. w celu ich dematerializacji. Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza. W dniu 1 marca 2021 roku dokumenty papierowe akcji stracą moc i zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy. 

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach 8-15 w siedzibie Emitenta w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewickiej 10A, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.