Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Zarząd spółki pod firmą Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461047, NIP 7010379536, REGON 146667113, o kapitale zakładowym 7.900.000 zł w całości wpłaconym (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej jako „Zgromadzenie”):

na dzień 15 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Prawnej HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy sp.k. ul. Łucka 18 lok. 4/L (klatka VII A), 00-845 Warszawa

Porządek obrad Zgromadzenia będzie obejmował:

  1. Otwarcie obrad;
  2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu członka Rady Nadzorczej Jakuba Gajewskiego;
  7. Zamknięcie obrad.