Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentów do złożenia ich w Spółce w terminie do 31 grudnia 2020 r. w celu ich dematerializacji.
Dematerializacja akcji będzie polegać na zastąpieniu formy materialnej akcji zapisem na rachunku maklerskim akcjonariusza.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie (01-230) przy ul. Skierniewickiej 10A po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.