Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra S.A.

Zarząd Elektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000461047, niniejszym na podstawie art. 398 w zw. z art. 402 § 3 ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektra Spółka Akcyjna na dzień 16 listopada 2020r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska s.c. w Warszawie (01-208) przy ulicy Przokopowej 33 klatka C piętro VIII.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie:
    1. w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Elektra S.A.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.