Polityka prywatności

1.Administratorem danych osobowych jest Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Skierniewickiej 10A. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: bok@mojaelektra.pl, zadzwoń pod numer: 022 1003132, Infolinia: 0 801 888 800 lub napisz na adres Spółki.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zawarcia i wykonywania umowy

 • łączącej Panią/Pana jako osobę fizyczną ze Spółką, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (podst. prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • łączącej Administratora z Klientem lub Kontrahentem, którego jest Pani/Pan osobą kontaktową lub reprezentantem, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podst. prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO);

b) wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, (np. wobec Urzędu Regulacji Energetyki lub Urzędu Skarbowego) ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych nałożonych na Spółkę, takich jak archiwizacja umów i dokumentów rozliczeniowych (podst. prawna: art. 6 ust.1 lit c RODO);

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podst. prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO), którym jest możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

d) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podst. prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO). Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na optymalizację prowadzonej działalności gospodarczej;

e) marketingu bezpośredniego – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podst. prawna: art. 6 ust.1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego na rzecz naszego Klienta będącego osobą fizyczną lub na rzecz naszego Klienta/Kontrahenta, którego jest Pani/Pan osobą kontaktową lub reprezentantem.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy i organy państwowe);
 • świadczące usługi: pocztowe, kurierskie, informatyczne, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, marketingowe, płatnicze, rachunkowe, kontrolne, doradcze, prawne i windykacyjne;
 • operatorzy systemu dystrybucyjnego;
 • nabywcy wierzytelności.

4. Okres przechowywania danych osobowych:

 • wykonanie umowy: do momentu jej rozwiązania/wygaśnięcia lub do momentu uzyskania informacji, że Pani/Pan nie jest już osobą kontaktową w zakresie umowy lub do momentu odwołania pełnomocnictwa;
 • wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych: do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy;
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki: nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy;
 • marketing bezpośredni: do momentu rozwiązania/wygaśnięcia umowy lub do momentu uzyskania informacji, że Pani/Pan nie jest już osobą kontaktową w zakresie umowy lub do czasu odwołania/ wygaśnięcia pełnomocnictwa.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji umowy. Niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza EOG np. dane przekazywane za pomocą poczty elektronicznej w przypadku zlokalizowania serwerów operatorów zarządzających tymi usługami poza obszarem EOG mogą być przetwarzane poza nim. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowych klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach i kopii danych.