Audyty energetyczne

Przeprowadzamy audyty energetyczne, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej przedsiębiorstwa w oparciu o wymagania normy PN-EN 16247. Udzielamy gwarancji na pozytywną weryfikację audytu przez Urząd Regulacji Energetyki.

Zespół złożony jest z bardzo doświadczonych ekspertów, w dużej mierze posiadających wyższy stopień naukowy oraz udokumentowany udział w pracach badawczo-rozwojowych i edukacyjnych w dziedzinie efektywności energetycznej oraz audytingu energetycznego. Jako jeden z nielicznych podmiotów na rynku, możemy pochwalić się realizacją ponad 400 audytów energetycznych dla przedsiębiorstw i instytucji.

Zakres audytu

W zakres audytu energetycznego przemysłowego wchodzi:

 • Karta audytu.
 • Wykaz systemów, procesów i wyposażenia zużywającego łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii końcowej przez przedsiębiorstwo (łącznie z transportem).
 • Opis stanu istniejącego, opis poszczególnych obiektów i instalacji, aparatury pomiarowej i stanu technicznego.
 • Opis uzgodnionych i przyjętych zakresów i granic bilansowych audytu.
 • Dane historyczne o obecnym zużyciu energii z podziałem na poszczególne nośniki. Jeśli są dostępne dane – profile zużycia poszczególnych nośników energii mierzone z możliwie krótkim interwałem czasowym.
 • Dane historyczne o procesach produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie. Jeśli są dostępne dane – profile produkcji.
 • Opis nastaw eksploatacyjnych mediów i procesu produkcyjnego.
 • Historia działań, które mogły mieć wpływ na zużycie energii (co najmniej w okresie odpowiadającym zebranym danym historycznym).
 • Wykaz wykorzystanej w audycie dokumentacji projektowej, dokumentów utrzymania i eksploatacji, norm i regulacji prawnych.
 • Wynik wstępnej analizy danych i ustalenie aktualnego wyniku energetycznego wg definicji PN-EN 16247-1, w tym:
 • Wykres Sankey’a dla stanu obecnego.
 • Identyfikacja i ocena możliwości poprawy efektywności energetycznej.
 • Proponowane działania i zalecenia.
 • Założenia przyjęte do obliczania oszczędności.
 • Analizy energetyczne i ekonomiczne.
 • Możliwe interakcje z innymi proponowanymi zaleceniami.
 • Sugerowane metody pomiarów i weryfikacji efektów energetycznych po realizacji zadania.
 • Analiza możliwości wykorzystania OZE lub kogeneracji.
 • Ustalenie wyniku energetycznego (wg definicji PN-EN 16247-1) po wdrożeniu rekomendowanych działań modernizacyjnych, w tym:
 • wykres Sankey’a dla stanu po wdrożeniu rekomendowanych działań modernizacyjnych.
 • Wnioski końcowe.

Informacja prawna

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 20 maja 2016 r. Ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa wejdzie w życie już od 1 października 2016r. Jedną z ważniejszych regulacji jest wymóg przeprowadzania obowiązkowego audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.8)), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104−106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyty energetyczne przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie. Przepisu nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego:

1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub

2) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

− jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyty energetyczne przedsiębiorstwa przeprowadza:

1) podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu;

2) ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

W ustawie określono również zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Zawiera też zadania jednostek sektora publicznego przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej oraz sposoby oszczędzania energii.

Jesteś zainteresowany audytem energetycznym?

Skontaktuj się z nami!

Infolinia: 801 888 800