Polityka prywatności

1. Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie ulica Skierniewicka 10A, bok@mojaelektra.pl, tel. 022 1003132, Infolinia: 0 801 888 800, jest administratorem danych osobowych przekazanych Spółce.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zawarcia i wykonywania łączącej strony umowy przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podst. prawna: art. 6 ust 1 b i f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w skrócie „RODO”). Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów.

b) wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, przez czas wykonania tych obowiązków, jak również przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane (podst. prawna: art. 6 ust.1 c) RODO),

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podst. prawna: art. 6 ust.1 f) RODO). Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.

d) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne spółki, przez czas trwania umowy a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podst. prawna: art. 6 ust.1 f) RODO). Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności

e) marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy (podst. prawna: art. 6 ust.1 f) RODO). Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

f) rozpatrywania skarg i reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO. Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji. Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.

g) archiwizacji dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

h) prowadzenia rekrutacji. Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f RODO. Przez czas trwania rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok. Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż  zatrudniony pracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.

i) zarządzania zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami. Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach w nawiązaniu do ostatniej nowelizacji, przez lat 10. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów jest krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

3. Państwa dane przekazywane są:

a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki tj. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, rachunkową, podatkową, informatyczną działającym na nasze zlecenie;

b) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: i. operatorom systemu dystrybucyjnego (OSD), ii. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, iii. podmiotom prowadzącym działalność płatnicza (banki, instytucje płatnicze), iv. podmiotom nabywającym wierzytelności, v. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych, vi. podmiotom współpracującym z nami w zakresie rozwiązań informatycznych.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

8. Jeżeli przetwarzamy dane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dla celów marketingowych szczególnymi podstawami prawnymi przetwarzania są: • art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem maila; • art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem numeru telefonu.